Các tên miền Primary Domain trong Google Apps Standard Edition – gọi là Tên miền Chính ; và tên miền thêm vào sau đó được gọi là tên miền phụ (Secondary). Chúng tôi sẽ thiết lập tên miền của bạn là Primary Domain.

Bạn có thể sử dụng tối đa hai (2) tên miền cho tài khoản Google Apps Standard Edition.

0 Comments